Salgyt kanunynda üýtgemeler

01.08.2018 Türkmenistanyň “Salgytlar hakynda” bitewi kanunyna girizilen üýtgemeler güýje girdi. Itleriň eýelerinden alynýan ýygym awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan ýygyma çalşyldy.