Pensiýa kanunynda üýtgetmeler

09.06.2018 Türkmenistanyň “Pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakyndaky” kanunyna we Zähmet kodeksine üýtgetmeler girizildi. Üýtgemeler esasan telekeçileriň pensiýa hasaplamalaryna täsir etdi.