Salgyt kanunynda üýtgemeler

01.08.2018 Türkmenistanyň “Salgytlar hakynda” bitewi kanunyna girizilen üýtgemeler güýje girdi. Itleriň eýelerinden alynýan ýygym awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan ýygyma çalşyldy.


Hökümet taslamasyny üstinlikli tamamlandy

01.07.2018 Kepil Audit Maslahat hökümet taslamasyny üstinlikli tamamlady.


Pensiýa kanunynda üýtgetmeler

09.06.2018 Türkmenistanyň “Pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakyndaky” kanunyna we Zähmet kodeksine üýtgetmeler girizildi. Üýtgemeler esasan telekeçileriň pensiýa hasaplamalaryna täsir etdi.